foto Antonín Keprta

Implementační plán 2018 -2019

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu určuje specifické cíle, které jsou rozpracovány v Implementačním plánu pro krátké ověřovací období 2018 – 2019. Toto krátké časové období bylo zvoleno vzhledem k potřebě doplnit znalostní databázi o území a procesy probíhající klimatické změny a o možnostech snižování jejich negativních dopadů. V daném časovém rámci je vypracována metodika a postupy, které snižují negativní dopady klimatické změny, a také jsou zahájeny a testovány pilotní projekty. Důležitým úkolem je zvýšit povědomí obyvatel Prahy a pracovníků veřejné správy a MČ o nastávající klimatické změně a o možnostech zmírňování jejich dopadů.

Navržená adaptační opatření Implementačního plánu 2018 – 2019 jsou rozčleněna na tyto oblasti
Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech
Vypracování metodiky a postupů
Návrh pilotních projektů

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov

Opatření zaměřená na specifický cíl A – adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka a opatření specifického cíle B adaptace pro hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní a období sucha pomáhají zmírňovat dopady klimatické změny pro oba cíle, nebo více specifických cílů současně. Pro zvýšení přehlednosti a názornosti návrhu jsou tato opatření dále rozčleněna podle oblasti působnosti:
1. Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu
2. Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)
3. Opatření pro adaptaci budov (specifický cíl C – snižování energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov)

D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Opatření pro specifický cíl Dzlepšit připravenost v oblasti krizového řízení jsou uvedena přehledně tak, jak je připravuje oddělení krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ a další zainteresované složky.

Návrh adaptačních opatření pro strategický cíl E – zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility byl zahrnut do Plánu čisté mobility Prahy a okolí.

F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

V návrhu opatření pro cíl F – zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze jsou sumarizována všechna opatření, zaměřena na zvyšování povědomí, přípravu metodiky a vzdělávání odborníků, pracovníků veřejné správy, veřejnosti a dalších cílových skupin o možnostech zmírňování negativních dopadů klimatické změny.

Vyhodnocení postupu implementace Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu bude realizováno na základě monitoringu a vyhodnocení souboru vybraných indikátorů. Monitoring indikátorů a jejich vyhodnocení tak představují klíčový nástroj pro vyhodnocení postupu implementace adaptační strategie hl. m. Prahy v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu.

Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu

VI. Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)

Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)

Opatření pro adaptaci budov

Opatření pro adaptaci budov

Opatření pro zlepšení podmínek udržitelné mobility

Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
implementační plán 2018 - 2019 - CELÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google