Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

foto archiv IPR

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

1. Modelování teplot, tepelného ostrova a kvality ovzduší v Praze

Projekt je zaměřen na urbanizaci modelování mikroklimatu a znečištění ovzduší v Praze. Projekt přispěje k naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu tak, že umožní cílené rozhodování a návrhu adaptačních opatření a o vyhodnocení jejich účinnosti.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Projekt URBI PRAGENSI
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt, nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Vlny horka a tepelný ostrov města
Zdroje financování: Operační programu Praha – pól růstu ČR, info@penizeproprahu.cz

karta projektu
2. Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánováním s využitím integrované analýzy zranitelnosti

Tvorba metodiky integrovaného hodnocení zranitelnosti s využitím klasifikace městského povrchu, které bude sloužit jako nástroj pro podporu adaptací a plánování vhodných adaptačních opatření ve městech. Pro vybraná pilotní města (Praha, Ostrava, Brno) bude v rámci projektu zpracováno podrobné hodnocení zranitelnosti města s využitím klimatických analýz.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., CzechGlobe
Zapojené subjekty Odbor ochrany prostředí MHMP, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: Probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Vlny horka a tepelný ostrov města
Zdroje financování: Schválený projekt v programu Eta TAČR

karta projektu
3. Vypracování studie o možnosti výskytu rizikových přívalových srážek na území hl. m. Prahy

Vypracování studie o možnosti výskytu rizikových přívalových srážek na území hl. m. Prahy, přihláška projektu. Stochastické vyhodnocení změny režimu výskytu srážek na území Prahy umožní vyhodnotit možné dopady přívalových dešťů na území Prahy a zlepšit připravenost města na krizové situace.
Přihláška projektu v rámci programu TAČR (řešitel ÚAD AV ČR), přijetí projektu se očekává v 8/2018.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: Nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
Zdroje financování: Přihláška projektu v programu Eta TAČR

karta projektu
4. Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy

Projekt si klade za cíl posoudit dlouhodobý vliv postupující urbanizace dalších a dalších ploch na vodní režim v okrajových částech Prahy, v úzké vazbě na probíhající klimatické změny a jejich očekávané dopady v budoucnu. Cílem projektu je také posoudit účinnost stávajících navržených a již realizovaných adaptačních opatření, případně navržení dalších doplňujících opatření, zavést poloprovoz systému umožňujícího hodnocení okamžitých srážko-odtokových poměrů na malých tocích a vytvoření užitného vzoru – typového projektu takového opatření.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Výzkumný ústav vodohospodářský TG Masaryka, v.v.i.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: Nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
Zdroje financování: Operační programu Praha – pól růstu ČR, info@penizeproprahu.cz

karta projektu
5. Strategie zajištění udržitelného managementu povodí

Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT vytvoří unikátní službu pro řízení procesů v povodí, zaměřenou na zlepšení kvality vody ve vodních tocích a nádržích a sledování látkových bilancí jednotlivých polutantů. Projekt Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.

Návanost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: Nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou, Sucho
Zdroje financování: Operační programu Praha – pól růstu ČR info@penizeproprahu.cz

karta projektu
6. Čistá voda – zdravé město

Projekt Čistá voda – zdravé město je zaměřen na sledování cizorodých látek ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti. Zabývá se studiem vnosu pesticidů do vodárenské nádrže a odstraňováním organických látek ze sorpčních filtrů, zkvalitněním monitoring biologické kvality pitných vod a predikcí možného výskytu nebezpečných látek při haváriích a povodních. Projekt VÚV TGM,v.v.i.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Základní informace

Gestor: Výzkumný ústav vodohospodářský TG Masaryka, v.v.i.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Typ opatření: Probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou, Sucho
Zdroje financování: Operační programu Praha – pól růstu ČR
info@penizeproprahu.cz

karta projektu
7. Aktualizace generelu zahrádkových osad

Aktualizace zahrádkových osad umožní zmapovat a podpořit oblasti, které přispívají k zmírňování dopadů klimatické změny, zejména k záchytu srážkových vod a zmírňování dopadů extrémních teplot.
Zahrádkové osady lze pokládat za síť zelených ploch a prvků ve vazbě na vodní prvky, které přispívají k ochraně ekosystémových hodnot a funkcí a současně přinášejí další sociální výhody lidské společnosti.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: Probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Vlny horka a tepelný ostrov města Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou, Sucho
Zdroje financování: do 500 00 Kč, bude uhrazeno z rozpočtu OCP MHMP

karta projektu
8. Mapování studen na území hl. m. Prahy

Projekt je zaměřen na zmapování studen a vrtů na území hl. m . Prahy za účelem jejich využití jako náhradních zdrojů vody v případě mimořádných událostí nebo krizových situací spojených s kritickým nedostatkem vody.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Základní informace

Gestor: Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy
Zapojené subjekty: Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Typ opatření: Probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou, Sucho
Zdroje financování: rozpočet MHMP – kap. 0766

karta projektu

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google